SPLOŠNI POGOJI

Pogoji storitev in uporabe

1. SPLOŠNO

Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na URL naslov kamdanes.si in spletne strani portala  https://kud13.com ter na ostale storitve, kjer je ponudnik izvajanja storitev in/ali produktov avtorskih in drugih del, poslovni subjekt: 

KULTRUNO UMETNIŠKO DRUŠTVO (v nadaljevanju Izvajalec ali K.U.D. 13).

Odpoved potrditve naročila ali izogibanje plačilu s strani naročnika, s sklicevanjem na njegove pogoje, ni sprejemljiva in/ali veljavna. 

Drugačni pogoji so veljavni samo v primeru, da so bili pisno potrjeni s strani Izvajalca. 

Vse spremembe naročila so veljavne le v pisni obliki.

Za naročila z dostavo tretji stranki, se naročnik, ki je oddal naročilo, smatra za odgovornega.

Morebitne kršitve ali zlorabe identitete in/ali avtorskih pravic bo Izvajalec dosledno prijavljal pristojnim organom in jih kazensko preganjal.


2. ODDAJA NAROČILA, OSEBNO NAROČANJE IN PREVZEM

Naročilo naročnik odda preko spletnega vmesnika ali obrazca oz. preko elektronske pošte ali navadne pošte z naročilnico. V kolikor je naročilo vezano na predračun ali ponudbo, naj se naročilo ali naročilnica sklicujeta na predračun ali ponudbo, razen v primeru naročila preko elektronske pošte, kjer zadostuje odgovor na poslano ponudbo z vsebino, ki potrjuje naročilo. V kolikor je prjemnik elektronske pošte prejel vstavljene priloge, se smatra, da je s potrdilom naročila s prilogami seznanjen.

Z oddajo naročila v pisni obliki smatramo, da je naročnik seznanjen s temi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema. Elektronska pošta (e-mail) oz. spletni obrazec veljata za pravno formalno veljavno naročilo. Z oddajo naročila se naročnik brezpogojno obvezuje, da bo naročilo poravnal v dogovorjenem roku (po fakturi z valuto). 

Naročnik se strinja, da je v primeru zamude plačila Izvajalec upravičen do nadomestila za uporabo izdelka ali storitve, zamudnih obresti in vračila dodatnih stroškov opominjanja ali izterjave. 

Naročnik se strinja, da je v primeru zamude plačila Izvajalec upravičen do odvzema storitev, produktov in/ali drugače oblikovanih avtorskih del. 

Naročnik se strinja, da v primeru zamude plačila Izvajalec ni dolžan posredovati z naročnikove strani naročenih storitev, produktov in/ali drugih avtorskih del, dokler plačilo ni v celoti in po potrebi, z obrestmi, poravnano.

Določila, ki se v teh splošnih pogojih nanašajo na ponudbo, se smiselno nanašajo tudi na predračun. 

Določila, ki se v teh splošnih pogojih poslovanja nanašajo na naročilo ali naročilnico, se smiselno uporabljajo tudi za pisno pogodbo, v kolikor se ta sklene tudi v pisni obliki.

 

3. OPOZORILA / PREKLIC NAROČILA

Z oddajo naročila stopite kot naročnik s pravnim subjektom K.U.D. 13 v obligacijsko razmerje in se strinjate z zaračunavanjem vseh storitev in s temi splošnimi pogoji. Po oddaji naročila le-tega ni mogoče preklicati brez poravnave nastalih stroškov.

V primeru preklica naročila ali odstopa od naročila se naročnik zavezuje, da bo neizveden del naročila poravnal v 60% vrednosti neizvedenega dela naročila, izveden del naročila pa bo poravnal v celoti. Naročnik se zavezuje, da bo poravnal tudi vse ostale nastale stroške vezane na naročilo.

V primeru preklica ali odstopa od naročila se smiselno uporabijo tudi določila prvega odstavka 5. člena teh splošnih pogojev.

 

4. ROKI ZA IZVEDBO DEL IN STORITEV, POGOJI ZA IZVEDBO IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

4.1.Rok za izvedbo (avtorskega) dela ali storitve je naveden na ponudbi.

4.2.V kolikor na ponudbi ni navedenega roka za izvedbo del ali storitev, veljajo roki, kot so opisani v teh splošnih pogojih in sicer za:

naročila v vrednosti do 100,00 EUR, je rok izvedbe do 14 delovnih dni; ali

naročila v vrednosti od 100,01 do 500,00 EUR, je rok izvedbe 30 delovnih dni; ali

naročila v vrednosti od 500,01 do 1.200,00 EUR, je rok izvedbe 60 delovnih dni; ali

naročila v vrednosti od 1.200,01 do 3.000,00 EUR, je rok izvedbe 120 delovnih dni;

naročila v vrednosti nad 3.000,00 EUR, je rok izvedbe 120 delovnih dni za vsakih 3.000,00 EUR.

4.3.Za izvedeno delo se šteje prvi idejni osnutek. Po potrditvi idejnega osnutka naročnika, omenjeni rok začne teči ponovno, do morebitnega novega idejnega osnutka ali končnega dela ali storitve.

4.4.Po oddaji naročila rok za izvedbo prične teči dan po zagotovitvi pogojev za izvedbo dela ali storitve s strani naročnika. Pogoji za izvedbo dela ali stroritve podani s strani naročnika so predvsem:

• dostava ustreznih slikovnih in grafičnih materialov, in sicer bitnih slik v resoluciji in barvnem prostoru primernem za namen storitve (za splet: JPG ali PNG, RGB barvni prostor, 72 dpi; za tisk: TIFF, JPG maximum quality, PDF, CMYK barvni prostor, 300 dpi; ustreznih dimenzij; ); vektorske grafike (v formatu eps, ai ali pdf); končne datoteke za tisk (CMYK, pravilno pripojene pisave oz. teksti v krivuljah, ustrezen postscript pretvornik oz. primerna resolucija in PDF X1a standard, porezava za tisk, ustrezna resolucija za vrsto tiska)

• dostava ustreznih besedil in sicer v Word ali Pages datoteki ali znotraj elektronkse pošte oz. preko spletnega obrazca na straneh KUD13.COM za celoten projekt in sicer z ustrezno členitvijo, hierarhijo, oziroma formatiranjem.

• navodilo v pisni obliki ali ustrezen sestanek s podanimi navodili, vizijami, cilji, nameni … končnega izdelka ali storitve

• drugi materali in pogoji, ki zagotavljajo pričeket izvedbe (ustrezni elementi CGP, kot so tipografije, barve, logotipi … ; morebitna druga navodila, sestanki ali materiali; drugo).

4.5.Materiali ki ne omogočajo izvedbe dela ali stroritve (npr. napačen barvni prostor, resolucija, dimenzija, slabo ali napačno oblikovani, členjeni in formatirani teksti … ) se ne štejejo kot ustrezni in ne omogočajo pričetek teka roka.

4.6.Naročnik se zavezuje, da bo po potrebi sproti zagotavljal morebitne dodatne ustrezne materiale ali navodila za nadaljno izvedbo dela.

4.7.V kolikor naročnik ne zagotovi pogojev za izvedbo dela ali storitve v dvokratniku roka, ki je predviden za izvedbo dela ali storitve, se smatra, da je odstopil od naročila. Čas v katerem naročnik ne zagotovi pogojem ali je neodziven se med posameznimi fazami dela sešteva in ne začne teči vsakič znova, kot to velja na strani izvajalca. Z odstopom od naročila stopijo v veljavo obligacije v skladu s 3. členom teh splošnih pogojev.

4.8.Pogoji za izvedbo so opredeljeni v opisu posameznih del na ponudbi. 

Če pogoji niso navedeni, velja za naročniške pakete MEDIUM, SEMI PROFI IN PROFI predvsem naslednje

• naročnik je po predaji besedilnega in slikovnega materiala o dostavi obveščen s strani izvajalca,

• izvajalec objavi dogodek vsaj 24 ur pred dogodkom oz. v roku 72 ur po prevzetju in potrditvi o prevzetju dostavljenega materiala,

• naročnik mora zagotoviti kvalitetno dostavljen material, kot navaja točka 4.5., 4.6. in 4.7.

• Naročnik se strinja, da se oglasi po potrebi spremenijo na način, ki bo oblikovno in besedilno prilagojen celostni grafični podobi K.U.D. 13 in/ali KAMDANES.SI, a ne posegal v sporočilnost mojega oglasa. Tovrstne spremembe lahko zajemajo grafično obdelavo in/ali spremembo slikovega gradiva ter po potrebi okrajšanje besedil, dodajanje URL povezav na dogodke ipd., vse za namene boljšega oglaševanja in vizualnega poenotenja ter s tem bolj kakovostne vizualne predstavitve končnemu uporabniku.

• Naročnik se strinja, da izvajalec po potrebi posega v besedila na način, da odpravi morebitne napake v besedilu in prilagodi stil, ki je del celostne grafične podobe izvajalca. 

 

5. LASTNIŠTVO, AVTORSKE PRAVICE IN PRAVICA DO UPORABE

Spletni strani WWW.KUD13.COM in KAMDANES.SI ter vse tekstovne, grafične in ostale vsebine na njej so last poslovnega subjekta KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO 13 in jih brez pisnega soglasja Izvajalca ni dovoljeno uporabljati, kopirati, shranjevati ali drugače razmnoževati.

Izdelki grafične priprave / osnutkov / oblikovanja, ki jih izvede KUD 13, so avtorska dela in tako zakonsko zaščitena. Vse pravice (avtorske pravice) na teh izdelkih so izključno izvajalčeve – last poslovnega subjekta KUD 13. Pri tem naročnik plača le izvedbo samega dela ali storitev, ne pa pravice do intelektualne lastnine. Dostava (tiskana ali elektronska) idejne zasnove posameznega dela ali storitve je zgolj delovna verzija in ne predstavlja končnega avtorskega dela ali storitve, zato naročniku ne daje pravice do končne uporabe tega, razen če to ni drugače opredeljeno s pisnim dogovorom. V primeru kršitve tega določila lahko Izvajalec zaračuna naročniku ustrezno uporabnino dela ali sproži postopke za kršitev avtorskega dela.

Naročnik po izvedbi dela v uporabo prejme končne datoteke primerne za namen končne uporabe. Delovne, oziroma ’odprte’ datoteke so moralna, stvarna in materialna last Izvajalca in naročnik do njih ni upravičen. 

Avtorske pravice in/ali odprte datoteke se lahko prenesejo na naročnika ali tretjo stranko po plačilu, če je tako določeno v obliki pisnega dogovora. V tem primeru se pravice prenesejo v lastništvo naročnika/tretje stranke le s plačilom dogovorjene vsote. Vsi izdelki, motivi in ostalo avtorsko delo do popolnega poplačila obveznosti ostajajo last Izvajalca. 

V primeru zamude plačila si pridržujemo pravico do zaračunavanja stroškov uporabe za obdobje neplačanih obveznosti.

Kot nosilec moralnih avtorskih pravic ima Izvajalec pravico avtorska dela uporabiti v namene lastne promocije, javnih objav ipd. 

Izvajalec ima pravico, da se upre vsaki skazitvi, okrnitvi ali drugačni spremembi svojega dela ali imena, ki bi nastalo brez njegovega privoljenja. Drugačen dogovor med naročnikom in izvajalcem je lahko mogoč le v pisni obliki ob plačilu dogovorjene vsote.

Naročnik je izključno odgovoren, če so pri izvedbi naročila kršene pravice tretje stranke, še posebej avtorske. Naročnik izjavlja, da ima pravice za kopiranje in reprodukcijo predloženih podatkov in materialov. Naročnik prevzema odgovornost za vse morebitne zahtevke tretje stranke do Izvajalca, v zvezi s kršitvami na tem področju.

 

6. OBRAČUN STROŠKOV

Izvajalec bo svojo storitev obračunal skladno z izdano ponudbo oziroma predračunom, ostala opravljena dela in storitve pa v skladu z veljavnim cenikom Izvajalca in sicer po tarifi A za humanitarne in nevladne organizacije, fizične osebe, samozaposlene ter mala podjetja, po tarifi B za srednjevelika podjetja in javni sektor, po tarifi C za velika podjetja.

Za projekte (dva ali več posameznih del ali variacij) so objavljene cene na strani informativne narave. Za morebitne napake ne odgovarjamo. Pred potrditvijo naročila zahtevajte točno ponudbo oz. izračun stroškov, sicer reklamacije stroškov izdelave niso upravičene.

Vse storitvene aktivnosti ki niso navedene kot posamezno delo ali storitev (grafična priprava za tisk, retuširanje ali dodelava slik, spreminjanje dimenzij in resolucij, spreminjanje barvnega prostora, formatiranje teksta, manjši popravki in dodatne korekture … ) zaračunamo glede na porabljen čas, po veljavni urni postavki v 10 minutnih intervalih.

V kolikor ni drugače dogovorjeno, Izvajalec za vsako avtorsko delo pripravi do dve idejni zasnovi, za vsako storitev en predogled; za vsako avtorsko delo ali storitev Izvajalec zagotavlja dve korekturi ali reviziji. 

Vsaka nadaljna idejna zasnova ali revizija idejne zasnove ali revizija končnega produkta se zaračuna v višini 30% vrednosti posameznega avtorskega dela ali storitve, vsaka nadaljna korektura ali predogled pa po urni postavki.

V procesu izvajanja del, storitev in produktov Izvajalec zagotavlja tudi ustrezno časovno količino sestankov in drugega komuniciranja (emaili, nadzor tiska ipd.), vendar ne več kot v časovni protivrednosti 10% dela ali projekta, glede na urno postavko (v kolikor je vrednost projekta 200 EUR, urna postavka po ceniku pa 20 EUR, Izvajalec zagotavlja eno (1) uro ustreznih sestankov, nadzorov in drugega komuniciranja). Vsako nadaljne komuniciranje se zaračuna po urni postavki v tridesetminutnem intervalu, komuniciranje preko elektronske pošte pa po 15-minutnem intervalu za vsako elektronsko sporočilo. 

Stroški, ki niso zajeti v ponudbu (v kolikor ni v ponudbi drugače navedeno) in niso del avtorskega dela ali storitve so potni stroški, ter vsi materialni stroški, kot so predvsem (ne pa izključno) stroški nabave 

fotografij in ilustracij; in/ali 

tipografij; in/ali 

licenc; in/ali 

internetnih domen; in/ali 

spletnega gostovanja, spletnih predlog, tem in vtičnikov; in/ali 

stroški tiska vmesnih ali končnih produktov. 

V kolikor ni drugače navedeno v ponudbi, se vsi potni stroški, čas potovanja in ostali materialni stroški obračunajo neodvisno od ponudbe. Izvajalec je pred nabavo o ceni dolžan obvestiti naročnika, ta pa mora nabavo pisno potrditi. V kolikor naročnik ne soglaša z nabavo, mora za ustrezne materiale, ki so potrebni za izvedbo projekta poskrbeti sam, skladno s 4. členom teh splošnih pogojev.

7. REKLAMACIJE IN ROK PLAČILA

Rok za reklamacijo je 7 dni od opravljene storitve oz. prejema storitve ali blaga. 

V primeru reklamacije mora naročnik dostaviti celotno vsebino prejete pošiljke, skupaj z računom in pisno obrazložitvijo reklamacije na sedež izvajalca ali po pošti s priporočeno pošiljko. Reklamacije sprejemamo le v pisni obliki. 

V kolikor je reklamacija neupravičena, ali oddana po izteku 7 dnevnega roka od dneva izdaje računa, bomo takšno reklamacijo zavrnili. Morebitna izogibanja plačilu obveznosti bomo izterjali sodno in za stroške bremenili naročnika.

Napake na delu dostavljene pošiljke ali opravljene storitve ne predstavljajo pravice do vračila celotne pošiljke ali reklamacije celotne storitve. 

Dostavljene količine se lahko, v obliki manjka ali viška, razlikujejo od naročene količine za do 10%. To vključuje tudi poškodovane ali tiskovine z napako, naslovnice, prilagojene kopije za nadaljnjo obdelavo, reze zgornjih in spodnjih listov, ki se nanašajo na izdelavo in se jih ne izločuje. V primeru manjka bomo manjkajočo količino dopolnili in dostavili naročniku na naše stroške, v primeru viška pa naročnik ni dolžan poravnati stroška za količino iznad svojega naročila. 

Na napake pri opravljanju storitev mora naročnik opozoriti Izvajalca. Napake bo Izvajalec odpravil v procesu vnašanja korektur, v kolikor je to mogoče (napake pri prelomu, paginacijah, poravnavah, vnosu besedila in slik ipd.).

Reklamacija na kvaliteto avtorskega dela ni mogoča. Morebitna nestrokovna izvedba avtorskega dela se dokazuje na sodišču s sodnim izvedencem za stroko grafičnega oblikovanja.

V kolikor v ponudbi ni drugače navedeno, je rok plačila 14 dni od prejema računa, oziroma pred oddajo datotek v tisk, oziroma pred objavo oglasov ali spletnih strani.


8. ZNAČILNOSTI TISKA IN ODGOVORNOST ZA TISKARSKE NAPAKE

V kolikor stranka posreduje ustrezno pripravljene datoteke, elektronskega vpogleda ne izvajamo, možno pa je naročilo testnega izpisa. Pri naročilu grafične priprave ali popravkov je stranka dolžna sama zahtevati in preveriti končni elektronski izpis naročila oz. papirni testni izpis. V kolikor stranka ne naroči izpisa in potrdi tisk, se smatra, da prevzema za pravilnost vsebine popolno odgovornost in se odpoveduje reklamacijskim zahtevkom, tako vsebinske kot oblikovne narave. Vsebinske napake in pomanjkljivosti ugotovljene po potrditvi elektronske verzije ali testnega izpisa bremenijo izključno stranko in se obračunajo glede na trenutno fazo naročila.

Posamezne vrste tiska (digitalni, ofset …) in postopki dodelave imajo določene značilnosti in lastnosti. Možni so odmiki ali merska odstopanja med posameznimi artikli, vendar le-ti ne presegajo 2 mm. Za odstopanja do 2 mm (bodisi v velikosti ali poziciji slike) ne prevzemamo odgovornosti. Odstopanja so lahko tudi v barvah in končne barve lahko odstopajo od tistih na testnih izpisih, predvsem pa na zaslonu. Kvaliteta tiska in barv je odvisna tudi od izbire papirja za tisk, tako barve papirja, gramature, voluminoznosti, proizvajalca … 

 kolikor stranka želi večjo točnost, mora na to dejstvo opozoriti ob naročilu tiska (možni dodatni stroški), sicer za odstopanja ne prevzemamo odgovornosti.


9. VAROVANJE PODATKOV

Vse posredovane podatke bomo hranili skladno z zakonodajo o varstvu podatkov ter jih ne bomo posredovali tretjim osebam, uporabljali pa izključno za potrebe poslovanja in promocije Izvajalca. Možna so obveščanja po elektronski ali klasični pošti o novostih in akcijskih ponudbah, vsako sporočilo pa bo vsebovalo možnost odjave od tovrstnih sporočil. 

Pridržujemo si pravico do objave imena naročnika na spisku referenc. V kolikor želi naročnik ostati anonimen, naj na to opozori ob zahtevku za ponudbo oziroma predračun, oziroma pred oddajo naročila. 

Pridržujemo so vso pravico do poročanja o plačilni disciplini naročnika za to pristojnim podjetjem / agencijam.

 

10. PRAVNI PODUK

Z oddajo naročila Izvajalec smatra, da je naročnik seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja in jih v celoti sprejema.

Pri reševanju morebitnih reklamacij in nesporazumov velja izključno pisna komunikacija med strankama, zato naprošamo, da poleg osebnega ali preko telefona opravljenega posveta ponovite vaše zahteve v pisni obliki. 

V kolikor določeni pogoji zgoraj navedenih Splošnih pogojev poslovanja postanejo v celoti ali delno neveljavni, so preostali pogoji nadalje veljavni. 

Neveljavni pogoji se nadomestijo z zakonskimi predpisi. V kolikor morebitni spori niso rešljivi sporazumno, je za to pristojno sodišče v Gradcu.

 

Pridržujemo si pravico do napak na spletni strani in zanje ne prevzemamo odgovornosti.

Splošni pogoji poslovanja so v veljavi od 14. 6. 2022